ข้อมูลโรงเรียน

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสำราญ ตั้งอยู่เลขที่ - ตำบล ศรีสำราญ อำเภอ คอนสวรรค์ จังหวัด ชัยภูมิ

รหัสไปรษณีย์ 36140 โทรศัพท์ 044 – 130072 โทรสาร -

e-mail -

website http://sc.chaiyaphum1.go.th/srn

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล ถึงระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6

1.3 มีเขตพื้นที่บริการ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านสำราญ หมู่ที่ 8 บ้านสำราญ

ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559

ระดับปฐมวัย 25 คน

ระดับประถมศึกษา 59 คน

รวมทั้งสิ้น 84 คน