บุคลากรโรงเรียนบ้านสำราญ


นายประภาส  อาจเวทย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ
นายปริญญา  มงคลพันธ์

ตำแหน่ง  ครู  ชำนาญการพิเศษ

นางดรุณี เวียงปะติ
ตำแหน่ง  ครู  ชำนาญการพิเศษนายทวี  โยธาศิริ

ตำแหน่ง  ครู  ชำนาญการพิเศษ

นางบุบผา  ใจเกษม
ตำแหน่ง  ครู  ชำนาญการพิเศษ
นางอุไรวรรณ  จอกนาค
ตำแหน่ง  ครู  ชำนาญการพิเศษนายประสบ  ก้อนเงิน
ตำแหน่ง  ครู  ชำนาญการ