ข้อมูลโรงเรียน

1.  ข้อมูลทั่วไป                   

1.1  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านสำราญ     ตั้งอยู่เลขที่   -      ตำบล  ศรีสำราญ   อำเภอ  คอนสวรรค์   จังหวัด  ชัยภูมิ

        รหัสไปรษณีย์   36140    โทรศัพท์    044 130072   โทรสาร   -

        e-mail      -       

    website    http://sc.chaiyaphum1.go.th/srn

         สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  1

1.2   เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  อนุบาล  ถึงระดับ  ประถมศึกษาปีที่  6

1.3   มีเขตพื้นที่บริการ   2   หมู่บ้าน ได้แก่   หมู่ที่  2  บ้านสำราญ   หมู่ที่  8  บ้านสำราญ  

         ตำบลศรีสำราญ   อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ

จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2559

ระดับปฐมวัย                25        คน

ระดับประถมศึกษา      59        คน

รวมทั้งสิ้น                    84        คน